Shinoh Ryu Iaido / Japanese Swordsmanship

Hokushin Shinoh Ryu Iai Heihou
Ogikan Dojo

CHIEF INSTRUCTOR:Philip Pen Sensei,6 Dan
INSTRUCTOR:Alex Cruickshank,6 Dan

Phone:08 9458 9199
(‘Û“d˜bFNTT‚̏ꍇ 0033-010-61-8-9458-9199)

Email:iaido@shinohryu.com.au

Training Times:Monday 7:30pm / Wednesday 8:30pm

Training Venue:12/64-66 Kent St Cannington WA

Member of Dai-Nihon Iaido Federation